องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ของ Lawrence M .Miller

องค์กรแห่งความเป็นเลิศเป็นการสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ของการดำเนินธุรกิจขององค์กรแต่การจะเป็นเลิศที่แท้จริงได้ล้วนมาจากคนที่ร่วมกัน

เป็นทีมมุ่งมั่นร่วมกัน เป็นทีมที่มีความสุขและมีพลังในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

สิ่งเหล่านี้คือ หัวใจขององค์กรแห่งความสุข

จุดเริ่มต้นขององค์กรแห่งความสุข คือ การเพิ่มคุณค่าของคนให้เป็นคนสำคัญ

เมื่อคนมีคุณค่ามากขึ้นเป็นคนสำคัญขององค์กร การพัฒนาคนจึงต้องสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์กร กระบวนการทั้งหมดเราเรียกว่า กระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ของคนในองค์กร สิ่งแรกที่องค์กรต้องทำคือ ต้องปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองต่อคนขององค์กร

เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาองค์กรให้มีความสุขจากการมาทำงาน

โดยการสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร

นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทำให้องค์กรมีความสามารถพร้อมต่อ

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง

  องค์ประกอบขององค์การแห่งคว่มเป็นเลิศจึงประกอบด้วย =

ต้องมีความเชื่อใจในการทำงานร่วมกัน (Happy)+ต้องมีความรู้ใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน (Creativity)+ ต้องมีกระบวนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน (Teamwork)

 

(ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>